Ceste

 • Komen – Škrbina (Občina Komen)
 • Brje – Gorjansko (Občina Komen)
 • Gabrovica – Tomačevica, Kobjeglava, Coljava (Občina Komen)
 • Majcni – Griže (Občina Sežana)
 • Pliskovica – Veliki Dol (Občina Sežana)
 • Brje pri Komnu – Tublje pri Komnu (Občina Sežana)
 • Razdrto – Otošče (Občina Divača)
 • Podgrad pri Vremah (Občina Divača)
 • Gornje Ležeče (Občina Divača)
 • Brežec (Občina Divača)
 • Gradišče pri Divači (Občina Divača)
 • Gradišče pri Materiji – Ritomeče (občina Hrpelje Kozina)
 • cesta od slemenske ceste do vasi Potok pri Podgradu (občina Divača)
 • Markovščina

Parcelacije

 • Industrijska cona Hrpelje
 • Gabrovo naselje v Divači
 • Naselje Pod borovci v Sežani
 • Stanovanjska soseska v Borovnici
 • Veterne elektrarne Dolenja vas
 • Izdelava predlogov razdružitve premoženja agrarnih skupnosti Divača, Avber in Dane, Kačiče, Pared
 • razdelitev AS Dane, Kačiče, Pared
 • stanovanjsko naselje Brinje, Kozina

Kataster stavb

 • Sončni center Krasa – Sežana
 • Gabrovo naselje v Divači
 • Lehte – Sežana
 • Stanovanjska soseska v Borovnici

Opazovanje premikov

 • opazovanje premikov na Levstikovi ulici v Sežani med gradnjo nove komunalne infrastrukture
 • opazovanje premikov na Starovaški poti, ulici Talcev in ulici pod Planino v Sežani, med gradnjo nove komunalne infrastrukture
 • opazovanje posedanja cerkve v Ospu
 • opazovanje premikov na območju kamnolomov Lipica 1, Lipica 2 in Doline podjetja Marmor Sežana
 • opazovanje posedanja prizidka stavbe Koprske Škofije
 • vzpostavitev geodetske mreže za potrebe opazovanja premikov v železniških predorih Kržiški, Jurgovski in Ležeški.

Komasacija

 • Industrijska cona Risnik Divača

Nova izmera

 • Nova izmera naselja Vatovlje

Gospodarska infrastruktura

 • Daljnovod – Eles
 • Optični kabel – Občina Komen
 • Vodna zajetja – Občina Il.Bistrica
 • Javna razsvetljava – Občina Komen
 • Kanalizacija – Dekani

Zakoličbe

 • stanovanjsko naselje Pod borovci v Sežani
 • zunanja ureditev Trga 28. Avgusta v Sežani
 • cesta Šepulje – Dobravlje
 • Gabrovo naselje v Divači
 • obnova Kobilarne Lipica leta 2015.

Geodetske podloge (načrti)

 • Marmor Sežana
 • Kobilarna Lipica
 • Park Škocjanske jame
 • Kraški vodovod
 • Občina Divača
 • Občina Sežana
 • Občina Komen
 • Občina Hrpelje Kozina
 • čezmejni projekt kolesarsek poti med Gorico in Novo Gorico
 • geodetski načrti za izdelavo OPPN za območja Sežana ograde, južna obvoznica Kozina, Oltra Ankaran

Kamnolomi

 • računanje kubatur izkopane količine materiala za kamnolome Lipica 1, Lipica 2 in Doline podjetja Marmor Sežana
 • izdelava kartografskih podlog
 • pomoč pri izdelavi predlogov razširitev pridobivalnih prostorov
 • ačunanje kubatur izkopane količine materiala za kamnolom Mali Medvejk

3D modeli

 • Kamnolomi – Marmor Sežana
 • Kamnolomi – Salonit Anhovo
 • Škocjanske jame
 • Stanovanjsko naselje Pod borovci – Sežana
 • Sončni center Krasa – Sežana
 • Kamnolom – PGM

Geomagnetna opazovanja

 • dela za potrebe geomagnetnih opazovanj Laboratorija za geomagnetizem in aeronomijo v Sežani