Storitve

Kataster

Parcelacija

Parcelacija

Parcelacija je združitev ali delitev parcele.

Pogoj za združitev parcel je enako pravno stanje glede lastninske pravice in bremen na parceli v zemljiški knjigi.

Delitev parcel pomeni oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Parcelacija se izvede lahko skladno z izdelanim aktom (npr. zazidalni načrt,…) ali pa na zahtevo lastnika. Za delitev parcele je potrebno urediti del meje, kjer se delitev zaključi.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Ureditev Meje

Ureditev Meje

Urejanje parcelne meje je postopek, kjer se uredi del meje ali cela parcelna meja, ki razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Postopek ureditve meje, je tudi sestavni del nekaterih drugih postopkov (parcelacija, izravnava meje), kjer je urejena meja predpogoj uvedbe drugega postopka.

Geodetsko podjetje mora vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel. Lastniki parcel morajo biti povabljeni na mejno obravnavo vsaj osem dni pred njeno izvedbo. Na meni obravnavi se meja med parcelama na zahtevo mejašev označi z mejniki.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Spremembe bonitete zemljišča

Spremembe bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je proizvodna sposobnost zemljišč, ki se vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Na podlagi bonitete zemljišč, se zaračunava nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča.

Boniteta zemljišča se lahko spremeni na podlagi poročila agronoma, ki je sestavni del geodetskega elaborata. Za parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna zemljišča, se vodi boniteta zemljišča v vrednosti nič (0).

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Tatjana Rojko
031 545 347
tatjana@geodezija.eu

Sergeja Salopek
051 631 240
sergeja@geodezija.eu

Izravnava meje

Izravnava meje

Izravnavo meje se izvede, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da se površina manjše parcele, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5 % oziroma ne več kot 500 m2.

V praksi se namreč kar pogosto zgodi, da stranki zaradi različnih razlogov uporabljata nepremičnino drugače, kot to izkazujejo podatki zemljiškega katastra. To je lahko posledica konfiguracije terena ali postavitve umetnih ovir (podporni zidovi, ograje, spremenjeni dovozi,…) ali še kaj drugega.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Označitev meje v naravi

Označitev meje v naravi

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. To označitev izvede geodetsko podjetje in o času izvedbe obvesti lastnike sosednjih parcel.

Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele, in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Izdelava elaboratov za evidentiranje stavbe

Izdelava elaboratov za evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe je pogoj za pridobitev hišne številke.

Po zakonu o ograditvi objektov je investitor dolžan vpisati objekt v uradne evidence, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kadar je zemljišče pod stavbo v lasti enega lastnika in je sestavljena iz enega dela stavbe je potrebno izdelati elaborat, ki vsebuje elemente elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Tatjana Rojko
031 545 347
tatjana@geodezija.eu

Nova izmera

Nova izmera

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, kjer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • zajema najmanj 10 parcel, ali na območju, večjem od 3 hektarov;
 • za najmanj polovico parcel na območju mora biti soglasno ugotovljen vsaj del meje parcele.

Če se lastniki niso udeležili mejne obravnave, ali če ne soglašajo o poteku meje, ali če se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra, se meja parcele v novi izmeri ne uredi. V postopku evidentiranja nove izmere se evidentirajo samo meje, o katerih poteku lastniki soglašajo, in za katere se predlagana meja ne razlikuje od tiste po podatkih zemljiškega katastra.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Komasacija

Komasacija

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele.

Komasacija se izvede kot:

 • pogodbena komasacija – Izvede se na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki. Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti notarsko overjeni. Lastništvo se presoja po stanju v zemljiški knjigi ob overovitvi podpisa.
 • upravna komasacija – Izvede se na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe in dela stavbe v kataster stavb

Vlagatelj zahteve za vpis stavbe lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je površino možno izmeriti.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Tatjana Rojko
031 545 347
tatjana@geodezija.eu

Inženirska geodezija

Geodetski načrt

Geodetski načrt

Geodetski načrt – geodetski posnetek je prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) na/in pod zemeljskem površju v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Izdeluje se ga za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, drugih projektiranj.

Vsebino geodetskega načrta določa pravilnik o izdelavi geodetskega načrta.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

 

Zakoličba stavb in objektov

Zakoličba stavb in objektov

Zakoličenje objektov je prenos situacije iz projekta v naravo. Geodet na teren prenese položaj in višino objekta iz projekta. Za postopek zakoličbe se uporabijo Klasične ali GPS metode geodetske izmere. O zakoličenju se izdela zapisnik, v katerem je navedeno gradbeno dovoljenje izdano za projekt, kateri je bil v naravi zakoličen.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Opazovanje premikov

Opazovanje premikov

Monitoring oz. opazovanje premikov in deformacij zemeljskega površja pomeni periodično ali stalno merjenje stabiliziranih točk z namenom pravočasnega odkrivanja deformacij ali premika dela zemeljskega površja ali grajenega objekta, z namenom preprečevanja poškodb na objektih in ljudeh. Za ta namen uporabljamo sekundni tahimeter in nivelir visoke natančnosti.

Opazujemo lahko premike stavb, mostov, tunelov, plazov, brežin, ledenikov, itd.

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Zakoličba dolžinskih objektov

Zakoličba dolžinskih objektov

Zakoličba dolžinskih objektov je prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture (nizke gradnje: ceste, vodovodi, elektrovodi, kanalizacije, optični vodi,…), kjer je pomemben tako horizontalni, kot višinski položaj objekta. Zakoličenje se zavaruje z gradbenimi profili, kar omogoča uporabo zakoličbe med samo gradnjo.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Izdelava 3D modelov

Izdelava 3D modelov

3D model se izdela na podlagi meritev oziroma dobrih predhodnih podatkov, ki opisujejo oblikovanost zemeljskega površja. 3D modeli se uporabljajo za razna računanja prostornin, površin, globin, določanja smeri, predvidevanja zalog, predstavitve / vizualizacije (lahko jih kombiniramo z raznimi rastri), …

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Izračuni kubatur

Izračuni kubatur

Izračuni količin izkopov in zasipov se izračuna na osnovi izdelave dveh 3D modelov terena predhodnega in končnega stanja terena, ki sta lahko izdelana na osnovi dejansko izmerjene situacije na terenu, ali se izdela na osnovi projekta.

Uporabno pri pravi predračunov ali končnih obračunov, ker podajo zelo natančne količine.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, ki nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Borut Bogatez
031 715 465
borut@geodezija.eu

Jernej Kocen
041 752 908
jernej@geodezija.eu

Prostorsko načrtovanje

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Uresničevanje zasebnih potrebe glede prostorskega razvoja je mogoče s podajanjem pobud za spremembe in dopolnitve veljavnega občinskega prostorskega načrta.

Pobuda obsega zanjo bistvene podatke ter obrazložitev in utemeljitev nameravanega posega z vidika skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Občinski podrobni prostorski načrt

Občinski podrobni prostorski načrt

je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve in se pripravi za območja, za katera je z OPN predvidena njegova priprava. Priprava akta se začne s pobudo investitorja ali na podlagi izkazane potrebe občine. V predhodni fazi se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN – predstavitev investicijske namere, utemeljitev skladnosti pobude z nadrejenimi akti ter opis in grafični prikaz zasnove in umestitve načrtovanih objektov ter drugih posegov v prostor. Na podlagi teh izhodišč župan sprejme sklep o pripravi OPPN in postopek priprave prostorskega akta se formalno začne.

Lokacijska preveritev

Lokacijska preveritev

je nov instrument prostorskega načrtovanja, ki ga je uvedel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in omogoča določeno prožnost v okviru prostorskih izvedbenih aktov. Medtem ko gre pri OPN in OPPN za kompleksna akta je lokacijska preveritev posamičen instrument in obravnava določen primer individualno, še vedno pa s ciljem doseganja skladnosti z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije. Instrument lokacijske preveritve je vezan na sledeče namene:

 • za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (območja, ki imajo v OPN določeno podrobno namensko rabo A),
 • za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in
 • za omogočanje začasne rabe prostora.
Krajinska arhitektura

Krajinska arhitektura

obsega krajinsko arhitekturno oblikovanje objektov, krajine oziroma odprtega prostora v mestnem in zunaj-mestnem prostoru (načrtovanje parkov, vrtov, otroških igrišč, mestnih trgov in druge sorodne vsebine), sodelovanje pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na strokovno področje krajinske arhitekture ter reševanje prostorskih problemov v večjem obsegu v sklopu okoljevarstvenega načrtovanja.

Geotehnika

Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj

Risk management oz. obvladovanje tveganj, pomeni detekcijo problema, analizo in raziskavo vzrokov, ki so privedli do posedanja ali deformacije dela zemeljskega površja ali določenega grajenega objekta.

Geotehnika Okolje
geostrata@mail.com
geotehnikaokolje.webs.com

Izdelava geomehanskih-geotehničnih poročil

Izdelava geomehanskih-geotehničnih poročil

Ponujamo cenovno ugodno in strokovno dovršeno inženirsko-tehnično svetovanje in podlage pri načrtovanju geotehničnih del. Geomehanske, geotehnične elaborate izdelamo na podlagi izvedenih terenskih in laboratorijskih geološko-geotehničnih raziskav za stavbe in gradbeno inženirske objekte:

 • stanovanjskiin nestanovanjski objekti
 • industrijskiobjekti
 • objektikomunalne infrastrukture
 • podpornein oporne konstrukcije

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Geotehnika Okolje
geostrata@mail.com
geotehnikaokolje.webs.com

Kartiranje geomehanske stabilnosti območij

Kartiranje geomehanske stabilnosti območij

Izdelava kart se uporablja kot pripomoček za odločanje pri urbanističnem planiranju in posegih v prostor:

 • Prekrivanje slabo nosilnih hribin s katastrom.
 • Odločanje o ukrepih pri gradnji na nekem območju, omogoča splošne napovedi pri različnih posegih v teren (gradnja cest, komunalne infrastrukture,…) kakšni bodo pogoji gradnje in obratno, v koliki meri bodo posegi vplivali na okolje.
 • Ozemlje, ki ga obravnavamo, je lahko poljubno veliko, ob tem dobimo tudi podatke in karto o geološki sestavi na obravnavanem območju.
 • Možnost vnosa podatkov v geografske informacijske sisteme.

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Geotehnika Okolje
geostrata@mail.com
geotehnikaokolje.webs.com

Okoljevarstvena dovoljenja in soglasja

Okoljevarstvena dovoljenja in soglasja

Na željo stranke pripravimo naslednja okoljevarstvena dovoljenja in soglasja:

 • priprava vlog in potrebne dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj
 • svetovanje pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij
 • svetovanje pri pridobivanju vodnih soglasij, projektnih pogojevin vodnih dovoljenj
 • svetovanje pri pridobivanju naravovarstvenih pogojev in soglasij

Geodetsko podjetje Sežana
05 73 04 575
info@geodezija.eu

Geotehnika Okolje
geostrata@mail.com
geotehnikaokolje.webs.com

Geotehnični instrumentarij

Geotehnični instrumentarij

Geotehnični instrumentarij pomeni ponudbo, dobavo, vgradnjo in upravljanje sklopa instrumentarija za nadzor premikov in deformacij zemeljskega površja. Naprave, ki jih uporabljamo so stressmetri, crackmetri, piezometri, napetostne celice, merska sidra, s katerimi merimo vibracije, tlake, pomike in deformacije.

Geotehnika Okolje
geostrata@mail.com
geotehnikaokolje.webs.com